Gümnaasiumi vilistlastele

Riigieksamite toimumise ajad 2017

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
  2. eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
  3. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
  4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
  5. matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;

Prantsuse, saksa keele kui võõrkeele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015 https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid