Tasemetööd

Tasemetööde ajad 2016/2017 õppeaastal

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  3. ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015

6. klassi tasemetööd on elektroonilised.